23:00 08.02.2017 | Все новости раздела "Прогрессивная Социалистическая Партия Украины"

Прогрессивные социалисты требуют от Минюста Украины прекратить дискриминацию и препятствование деятельности ПСПУ


Відкрите звернення

 

 

Міністерство юстиції України

пров. Рильський, 10

м. Київ, 01001

 

Управління реєстрації громадських

формувань, друкованих засобів масової

інформації та інформаційних агентств

 

Департамент державної

реєстрації

 

Відділ правової експертизи

документів громадських формувань

Звертаюся до вас з проханням надати нам роз'яснення щодо застосування чинних нормативно-правових актів у сфері правової регламентації діяльності політичних партій в Україні.

Підставою такого звернення є наші оцінки того, що по відношенню до Прогресивної соціалістичної партії України (далі також – ПСПУ, партія), яка офіційно є опозиційною партією, застосовуються заборонені у демократичному суспільстві механізми перешкоджання статутній діяльності та дискримінація шляхом відмови у взятті до відома і державній реєстрації змін до установчих документів та у складі керівних органів партії.

Ми вважаємо, що Міністерство юстиції України не виконує покладені на нього Конституцією України і Європейською конвенцією про захист прав людини зобов'язання надавати допомогу у реалізації прав політичних партій (в тому числі у формі консультацій) щодо належного застосування чинних нормативно-правових актів у сфері правової регламентації діяльності політичних партій в Україні, а також щодо виконання партіями вимог Міністерства юстиції України при підготовці та поданні для державної реєстрації документів стосовно змін до Програми, Статуту і у складі керівних органів партії, які затверджуються з'їздом партії.

Такі оцінки Прогресивної соціалістичної партії України грунтуються на тому, що Міністерство юстиції України двічі відмовило у взятті до відома та у державній реєстрації рішень двох останніх з'їздів Прогресивної соціалістичної партії України, які відбулися 08 вересня 2015 року та 25 червня 2016 року відповідно (Наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2015 р. N 2377/05 про відмову у взятті до відома інформації про внесення змін до Статуту та Програми Прогресивної соціалістичної партії України; Рішення про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про Прогресивну соціалістичну партію України, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.08.2016 р. N285/194). При цьому, аргументи зазначених відмов часто були необгрунтованими, такими, які базувалися на довільному тлумаченні Міністерством положень Статуту ПСПУ, та з допущенням у правових висновках Міністерства юстиції України грубих помилок. Так, зокрема, одним з аргументів для відмови в державній реєстрації змін до відомостей про Прогресивну соціалістичну партію України, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Рішення про відмову від 30.08.2016 р. N285/194), було те, що Попович Олександр Олексійович – член Центрального Комітету ПСПУ – є членом керівного органу іншої політичної партії. Однак, такі відомості визнані Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області помилковими, такими, що не відповідають дійсності. 

Крім того, Міністерство юстиції України у порушення вимог законодавства про звернення громадян не надало жодної відповіді на звернення ПСПУ від 22 грудня 2016 року про внесення змін до відомостей про Прогресивну соціалістичну партію України, що містяться в Єдиному реєстрі громадських формувань, щодо актуального складу Центрального Комітету ПСПУ.

Намагаючись з'ясувати вимоги Міністерства до документів, які подаються для державної реєстрації змін до статутних документів та у складі керівних органів ПСПУ, заступник Голови партії Володимир Марченко 27.12.2016 р. був на особистому прийомі у представника Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, але фактично ніякої предметної консультації, ніякої допомоги не отримав. Попри те, у зв'язку з повторною відмовою Міністерства юстиції України взяти до відома і провести державну реєстрацію змін до установчих документів та у складі керівних органів ПСПУ, наша партія фактично невзмозі повноцінно функціонувати.

В даній ситуації на засіданні Центрального Комітету партії, що відбулося 28 грудня 2016 року в м. Києві, було прийнято рішення 18 березня 2017 року провести новий, ХХХІ позачерговий з'їзд Прогресивної соціалістичної партії України, на якому обрати новий склад керівних органів ПСПУ та затвердити нову редакцію Статуту партії з врахуванням вимог поточної редакції відповідних нормативно-правових актів і всіх попередніх зауважень Міністерства юстиції України.

Ми вважаємо, що для забезпечення конституційних і конвенційних прав громадян Уркаїни на об'єднання в політичні партії для захисту спільних політичних, соціально-економічних, культурних та інших  законних інтересів Міністерство юстиції України як інститут державної влади зобов'язане надати нам роз'яснення та необхідну інформацію щодо застосування чинних нормативно-правових актів і вимог Міністерства до документів нашої партії, які ми маємо намір подати для державної реєстрації змін до статутних документів і у складі керівних органів партії, які будуть затверджені ХХХІ позачерговим з'їздом ПСПУ.

  Право політичних партій (в тому числі опозиційних) вільно провадити свою статутну діяльність, не заборонену законом, є однією з фундаментальних засад демократичного суспільства, яка базується на принципах верховенства права, дотримання прав людини і громадянина, та спільних європейських цінностях. Дане право гарантоване, насамперед, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 11), Конституцією України (стаття 36), Законом України «Про політичні партії в Україні» (статті 1, 4, 12), підтверджене практикою Європейського суду з прав людини.

Зокрема,Стаття 11Європейської конвенції встановлює, що:

«1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб...»

Відповідно до ст. 36 Конституції України, статті 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія - це  зареєстроване згідно  з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,  що має  своєю
метою сприяння формуванню  і вираженню політичної волі громадян,
бере участь у виборах та інших політичних заходах. Політичні партії є рівними перед законом. Політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України; політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності (статті 4, 12 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

Більше того, у Конституції України закріплено, що утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини є головним обов'язком держави (частина друга статті 3),  а суспільне життя  в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності (частина перша статті 15); держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (частина четверта статті 15).

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 2014 року) і розроблений на її основі «Порядок денний асоціації Україна – ЄС» також визначають міжнародно-правові зобов'язання нашої держави щодо забезпечення дотримання принципу політичного плюралізму та створення сприятливих умов для ефективної реалізації прав громадян на свободу думки, совісті і політичних переконань; свободу об'єднання в політичні партії для захисту спільних політичних, соціально-економічних, культурних та інших інтересів.

Відповідно, органи державної влади мають позитивне зобов'язання надавати всебічну підтримку об'єднанням громадян, зареєстрованим згідно законодавства, з метою утвердження та розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні, та поліпшення міжнародного іміджу нашої держави.

Враховуючи те, що законодавство в сфері регламентації діяльності політичних партій за останні роки змінюється майже щомісяця, часто змінюються також і вимоги до змісту Статуту політичної партії та до процедури і порядку ухвалення рішень керівними органам партії. При цьому, Прогресивна соціалістична партія України на з'їзді партії, що має відбутися 18 березня 2017 року в м. Києві, має намір, виконавши всі вимоги закону, обрати новий склад керівних органів партії та затвердити нову редакцію Статуту ПСПУ, яка б повністю відповідала чинному законодавству.

Наша партія сподівається, що рішення, затверджені ХХХІ позачерговим з'їздом ПСПУ 18.03.2017 р., будуть взяті до уваги та зареєстровані Міністерством юстиції України.

Отже, з викладених вище причин, ми вимушені звернутися до вас з проханням надати нам роз'яснення щодо чинних нормативно-правових актів, на підставі яких Відділ правової експертизи документів громадських формувань здійснює правову експертизу документів політичних партій, що подаються для державної реєстрації змін до статутних документів та у складі керівних органів партії. Зокрема, ми просимо надати нам перелік цих нормативно-правових актів та роз'ясненнящодо поточних законодавчих нововведень

1)  які мають бути враховані нами при проведенні партійного з'їзду;

2)  щодо процедури ухвалення рішень керівними органами партії;

3)  щодо змісту Статуту партії (насамперед, положень, які є обов'язковими відповідно до закону);

4)  правил (вимог) оформлення і подання для державної реєстрації документів, затверджених з'їздом партії.

Також просимо вас вказати, які політичні партії на сьоднішній день виконали всі вимоги законодавства і успішно пройшли процедуру державної реєстрації змін до статутних документів та у складі керівних органів партії, для того, щоб ми мали змогу врахувати позитивний досвід цих партій при підготовці та оформл енні документів ХХХІ позачергового з'їзду ПСПУ, що мають бути поданими до Міністерства юстиції України.

Очікуємо отримати вказану інформацію не пізніше, ніж у термін, визначений статтею 20 Закону України «Про звернення громадян». 

Наперед вдячна,

З повагою,

Голова ПСПУ   Наталія Вітренко

06 лютого 2017 року

Источник: ПСПУ

  Обсудить новость на Форуме